Sunday mayhem

Sunday mayhem, 2020

Oil on canvas, 70 x 50 cm (27,6 x 19,7 inches)